PAGAS

ARTIKKEL 8

PAGAS

8.1 Tasuta pagasi piirnorm
Reisija võib lennule tasuta kaasa võtta pagasi vastavalt Finnairi poolt kehtestatud tingimustele ja piirangutele. Nimetatud tingimused ja piirangud on saadaval Finnairi või tema agendi juures.

8.2 Ülekaaluline pagas
Reisija peab tasuta pagasi piirnormi ületava pagasi eest tasuma Finnairi eeskirjades sätestatud summas ja korras lisatasu. Lisateavet ülekaalulise pagasi lisatasu kohta saate soovi korral Finnairist.

8.3 Keelatud pagas
8.3.1 Reisija pagasi hulgas ei tohi olla:
8.3.1.1 esemeid, mis võivad tõenäoliselt ohustada lennukit või inimesi või vara lennuki pardal. Sellised esemed on loetletud Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) ja Rahvusvahelise Õhutranspordiassotsiatsiooni (IATA) Ohtlike kaupade eeskirjades ning Finnairi eeskirjades (soovi korral saate Finnairist lisateavet);
8.3.1.2 esemeid, mille vedu on keelatud lennu lähte-, sihtkoha- või transiidiriigis kehtivate seaduste, eeskirjade või määrustega;
8.3.1.3 esemeid, mida Finnairi hinnangul võib pidada kaalu, mõõtmete, kuju või iseloomu tõttu vedamiseks mittesobivaks või mis võivad kergesti puruneda või rikneda;
8.3.2 Tulirelvade ja laskemoona vedu pagasis, välja arvatud jahi- ja spordivarustusena, on keelatud. Jahi- ja spordirelvi ning laskemoona võib Finnairi eeskirjade alusel vedada registreeritud pagasis. Tulirelvad peavad olema laadimata ning nõuetekohaselt pakitud. Laskemoona vedamisel järgitakse ICAO ja IATA poolt antud Ohtlike kaupade veoeeskirju.
8.3.3 Ajaloolisi relvi ning mõõkasid, nuge ja teisi analoogilisi relvi võib Finnairi eeskirjade alusel vedada registreeritud pagasis. Nende esemete toomine lennuki salongi on keelatud.
8.3.4 Registreeritud pagasisse ei tohi pakkida raha, ehteid, väärismetalle, arvuteid või isiklikke elektroonilisi seadmeid, lepingulisi dokumente, aktsiaid või teisi väärtpabereid, äridokumente, passe ja teisi isikutunnistusi või nende näidiseid.
8.3.5 Kui punktides 8.3.1, 8.3.2 ja 8.3.4 nimetatud esemeid on keelule vaatamata pakitud pagasisse, ei vastuta Finnair nimetatud esemete kadumise või nende kahjustumise eest.

Читайте также:  HINNAD JA MAKSUD

8.4 Õigus vedamisest keelduda
8.4.1 Finnair võib keelduda mistahes esemete pagasina vedamisest, kui nende vedamine pagasina on käesoleva artikli punkti 8.3 alusel keelatud, ning nimetatud esemete avastamisel võib Finnair keelduda nende edasivedamisest.
8.4.2 Finnair võib keelduda mistahes esemete pagasina vedamisest, kui need esemed on oma suuruse, kuju, raskuse, sisu või iseloomu tõttu ning turvalisuse, ekspluatatsiooniga seotud asjaolude või teiste reisijate mugavuse tagamise seisukohalt vedamiseks ebasobivad.
8.4.3 Finnair võib keelduda vedamiseks vastu võtmast pagasit, mis ei ole veo tarvis nõuetekohaselt pakitud.

8.5 Läbivaatamise õigus
Finnair võib turvalisuse huvides nõuda reisijalt luba tema enda ning tema pagasi röntgen- või muu kontrolli läbiviimiseks või lasta reisija pagasit kontrollida ilma reisija juuresolekuta, kui reisija ei ole kättesaadav vastamaks küsimusele, kas pagas kuulub talle või kas pagasis sisaldub mingeid punktis 8.3.1 nimetatud esemeid või relvi või laskemoona, mida ei ole Finnairile punktis 8.3.2 või 8.3.3 nõutud viisil esitatud. Kui reisija keeldub nõuet täitmast, võib Finnair keelduda reisijat või tema pagasit vedamast. Finnair vastutab reisijale või pagasile kontrollimise käigus tekitatud kahjude eest ainult siis, kui kahjud on tekkinud Finnairi vea või hooletuse tõttu.

8.6 Registreeritud pagas
8.6.1 Kui pagas on lennule registreerimiseks Finnairile üle antud, võtab Finnair selle oma vastutusele ning väljastab iga registreeritud pagasiühiku kohta pagasilipiku.
8.6.2 Registreeritud pagasil peab olema reisija nimi või muu reisija isikut tõendav tähis.
8.6.3 Registreeritud pagasit veetakse alati, kui võimalik, reisijaga samas lennukis, kui Finnair ei ole turvalisuse või ekspluatatsiooniga seotud põhjustel teisiti otsustanud. Kui registreeritud pagasit veetakse hilisema lennuga, siis toimetab Finnair pagasi reisijale kätte, kui kehtiv seadusandlus ei eelda, et reisija peab isiklikult esitama oma pagasi tolliformaalsuste läbimiseks.

Читайте также:  TINGIMUSTE MUUTMINE JA TÜHISTAMINE

8.7 Väärisesemete registreerimine ja lisatasu
8.7.1 Kui Finnair oma eeskirjade alusel annab võimaluse väärisesemete registreerimiseks, võib reisija määrata oma registreeritud pagasi osas rakendatava vastutuspiiri ületava summa. Kui reisija koostab vastava deklaratsiooni, tuleb tal tasuda kõik nõutavad lisatasud. Teavet lisatasude kohta saab soovi korral Finnairilt.
8.7.2 Finnair võib keelduda registreeritud pagasi kohta koostatud väärisesemete deklaratsiooni vastuvõtmisest, kui osa veost teostab muu lennufirma, kes sellist teenust ei paku.

8.8 Käsipagas
8.8.1. Finnair võib kehtestada lennuki salongi kaasa võtta lubatud pagasi piirnormid. Kui piirnorme ei ole määratud, peab pagas, mille reisija võib lennuki salongi kaasa võtta, mahtuma tema ees paikneva istme alla või salongis olevale suletavale pagasiriiulile. Kui pagasit ei saa selliselt paigutada või kui see on kaalult liiga raske või mingil viisil ebaturvaline, tuleb seda vedada registreeritud pagasina.
8.8.2 Lennuki pagasiruumis vedamiseks sobimatuid esemeid (näiteks muusikariistu), mis ei vasta ülaltoodud punktis 8.8.1 loetletud nõuetele, võib vedada reisijate salongis ainult siis, kui reisija on Finnairi sellisest pagasist eelnevalt teavitanud ning saanud vedajalt veoks loa. Sellise teenuse eest võidakse nõuda lisatasu.

8.9 Registreeritud pagasi väljastamine ja kohaletoimetamine
8.9.1 Reisija peab oma registreeritud pagasi välja võtma kohe, kui see on reisija sihtkohas või vahepeatuses võimalik. Kui registreeritud pagasit ei ole mõistliku aja jooksul välja võetud, võidakse reisijalt nõuda hoiutasu. Kui registreeritud pagasile ei tulda järele kolme (3) kuu jooksul alates selle väljavõtmise võimaldamise hetkest, on Finnairil õigus registreeritud pagas hävitada ilma, et Finnair oleks kohustatud hävitatud pagasi maksumust reisijale hüvitama.
8.9.2 Registreeritud pagas väljastatakse ainult isikule, kelle valduses on reisijale pagasi registreerimisel väljastatud pagasikviitung ja -lipik.
8.9.3 Kui registreeritud pagasit välja võtta sooviv isik ei suuda esitada pagasikviitungit ega identifitseerida pagasit pagasilipiku abil, annab Finnair registreeritud pagasi sellisele isikule ainult sel tingimusel, et kui ta suudab Finnairi rahuldaval viisil tõestada oma õigust sellele pagasile. Ta peab Finnairi vastava nõudmise alusel esitama piisava garantii nende kahjude ja kulude katmiseks, mis Finnairile nimetatud väljastamise tagajärjel tekkida võivad.

Читайте также:  JÄRJESTIKUSED VEDAJAD

8.10 Loomad
Finnair veab loomi ainult alljärgnevatel tingimustel:
8.10.1 Reisija peab tagama, et koerad, kassid, puurilinnud ja muud lemmikloomad on nõuetekohastes transpordipuurides ning varustatud kehtivate tervise- ja vaktsineerimistõendite, sissesõidulubade ja teiste siht- ja transiidiriikide poolt nõutavate dokumentidega. Vastasel korral võib Finnair loomade vedamisest keelduda. Loomade veo osas võidakse kohaldada Finnairi täpsustatud eritingimusi, mille kohta saate soovi korral Finnairist lisateavet.
8.10.2 Kui loom võetakse vastu pagasina, ei kuulu ta oma konteineri ja toiduga tasuta veetava pagasi hulka, vaid loetakse ülekaaluliseks pagasiks, mille eest reisija peab tasuma kehtiva hinnakirja alusel.
8.10.3 Vaegreisijaid saatvaid juhtkoeri koos nende transpordikastide ja toiduga veetakse lennukis tasuta lisaks tavalisele tasuta veetavale pagasile nii, nagu Finnairi eeskirjades on sätestatud. Finnairilt saab soovi korral lisateavet.
8.10.4 Finnairil ei ole hüvituskohustust looma vigastuse või kaotsimineku, haigestumise või surma tõttu või seepärast, et looma sisse- või läbisõit mingi riigis või piirkonnas on keelatud.

admin