MÕISTED

ARTIKKEL 1

MÕISTED

Finnair tähendab Finnair Oyj-d, Soome lennufirmat, mille asukoht on Helsinki.

Käsipagas tähendab reisija kõiki pagasiühikuid, välja arvatud registreeritud pagas.

Registreeritud pagas tähendab pagasit, mille Finnair on oma vastutusele võtnud.

Kupong tähendab paberile trükitud piletikupongi või elektroonilist piletikupongi.

Lennupilet tähendab Finnairi või tema agendi poolt väljastatud dokumenti nimetusega “lennukipilet” ja “pagasikviitung» (Passenger Ticket and Baggage Check) või ”elektroonilist lennupiletit”, mis sisaldab lepingutingimusi (Conditions of Contract) ja märkusi (Notices) ning milles sisalduvad piletikupongid ja reisija kupongid.

Reisija kupong (Passenger Coupon või Passenger Receipt) tähendab seda lennufirma poolt või lennufirma nimel väljastatud lennupileti osa, millele on kantud need sõnad ja mis jääb reisijale.

Lennufirma tähendab nii seda lennufirmat (muu firma kui Finnair), mis on lennupileti väljastanud kui ka kõiki neid lennufirmasid, mille kood on kantud lennupiletile või jätkulennu piletile.

Lennufirma eeskirjad tähendavad muid kui käesolevates veotingimustes sisalduvaid reisijate ja/või pagasi vedu käsitlevaid eeskirju, mille lennufirmad on koostanud ning mis kehtivad lennupileti väljastamise päeval.

Lennukupong (Flight Coupon) või elektrooniline piletikupong (Electronic Coupon) tähendab seda lennupileti osa, millel on märge «good for passage» ja kus on näidatud need kohad, mille vahel reisijal on õigus sõita.

Читайте также:  PAGAS

Reisikirjeldus/kviitung tähendab elektroonilise lennupileti juurde kuuluvat dokumenti, millele on kantud reisija nimi, lennuandmed ning märkused.

Reisi katkestamine (Stop Over) tähendab reisija poolt teadlikult reisi katkestamist, mis toimub lähtepunkti ja sihtpunkti vahel ja milles on eelnevalt Finnairi või teise lennufirmaga kokku lepitud.

Pagas tähendab selliseid reisijale kuuluvaid esemeid, tarvikuid ja teisi isikliku omandi hulka kuuluvaid esemeid, mis on vajalikud või sobivad tema poolt kandmiseks või kasutamiseks või tema reisimugavuse parandamiseks reisi ajal. Eraldi viite puudumisel loetakse pagasiks nii reisija poolt registreeritud pagasit kui ka käsipagasit.

Pagasilipik tähendab dokumenti, mida Finnair või teine lennufirma kasutab ainult registreeritud pagasi identifitseerimiseks.

Pagasikviitung tähendab seda või neid lennupileti osi, mis on seotud reisija registreeritud pagasi vedamisega.

Reisija tähendab iga isikut, välja arvatud meeskonna liikmed, keda veetakse või ollakse kohustatud vedama lennukis Finnairi või teise lennufirma poolt väljastatud pileti alusel.

Читайте также:  LENNUPILETID

Päevad tähendavad kalendripäevi ja sealhulgas kõiki seitset nädalapäeva. Teatamise puhul ei arvestata teate väljasaatmise päeva ning pileti kehtivusaja määratlemisel ei arvestata pileti väljakirjutamise ega lennu alguspäeva.

Lepingutingimused tähendavad lennupiletile või reisikirjeldusele/kviitungile kantud või nendele lisatud eeskirju, lepingutingimusi ning teateid, mis hõlmavad vastava viite alusel ka käesolevaid üldisi veotingimusi.

Kokkulepitud peatuskohad tähendavad neid kohti, välja arvatud reisi lähte- ja sihtkoht, mis on märgitud lennupiletile või Finnairi sõiduplaanidesse reisi marsruudil paikneva sõiduplaanijärgse peatuskohana.

Special Drawing Right (SDR) tähendab Rahvusvahelise Valuutafondi poolt defineeritud ametlikku arveldusühikut, nn. laenamise eriõigust. Laenamise eriõigus muudetakse rahaks Rahvusvahelise Valuutafondi poolt kahjuhüvitamise lahendi väljastamise päeval kehtiva SDR-i korvi alusel.

Elektrooniline lennupilet tähendab Finnairi või tema agendi poolt väljastatud reisikirjeldust/kviitungit, ning kui see on kasutusel, ka kontrollimiskaarti.

Elektrooniline piletikupong (Electronic Coupon) tähendab elektroonilise lennupileti piletikupongi või vastavat Finnairi andmebaasi salvestatud dokumenti.

Hinnakiri tähendab avaldatud hindu, lisamakse ja -tasusid või nendega kaasnevaid veotingimusi, mille Finnair ja muud lennufirmad on esitanud Ameerika Ühendriikide ja Kanada ametkondadele.

Читайте также:  ELEKTROONIKASEADMED

Kahju all mõeldakse reisija surma, kehavigastusi või teisi füüsilisi vigastusi või pagasi kaotsiminekut, osalist kaotsiminekut, vargust või muud kahju, mille on põhjustanud õhuvedu või muud Finnairi poolt osutatud otseselt õhuveoga seotud teenused või kahju, mis on tekkinud ülalnimetatust tulenevalt.

Volitatud agent või agent tähendab müügiesindajat, keda Finnair on volitanud end esindama reisijatele õhuveoteenuste müümisel.

Jätkulennu pilet tähendab lennupiletit, mis väljastatakse reisijale koos teise piletiga ja mis koos moodustavad ühtse veolepingu.

Lennufirma kood tähendab konkreetset vedajat identifitseerivat kahe- või kolmekohalist koodi.

Konventsioon tähendab üht alljärgnevat dokumenti, mida veolepingu puhul konkreetsel juhul kohaldatakse:

  • Rahvusvaheliste õhuvedude reeglite ühtlustamise konventsioon, allkirjastatud 12. oktoobril 1929.a. Varssavis (edaspidi Varssavi konventsioon);
  • Varssavi konventsioon, nagu muudetud 28. septembril 1955.a. Haagis;
  • Varssavi konventsioon, nagu muudetud lisaprotokolliga nr. 1 Montrealis 1975.a.;
  • Varssavi konventsioon, nagu muudetud Haagis 1955.a. ning lisaprotokolliga nr. 2 Montrealis 1975.a.;
  • Varssavi konventsioon nagu muudetud Haagis 1955.a. lisaprotokolliga nr. 4 Montrealis 1975.a
  • Guadalajara lisakonventsioon 1961.a. (Guadalajara).

admin