MATKATAVARA

8. ARTIKLA — MATKATAVARA

8.1 Veloituksetta kuljetettava matkatavara
Matkustaja saa kuljettaa veloituksetta matkatavaraa Finnairin sisäisten määräysten ilmoittamien ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. Kyseiset ehdot ja rajoitukset ovat saatavissa Finnairilta tai tämän edustajilta.

8.2 Ylimääräinen matkatavara
Matkustajan tulee maksaa veloituksetta kuljetettavan matkatavaran ylittävästä matkatavarastaan ylipainomaksu sen suuruisena ja sillä tavoin kuin Finnairin sisäisissä määräyksissä on sanottu. Tietoja ylipainomaksuista saa pyydettäessä Finnairilta.

8.3 Tavarat, joita ei hyväksytä matkatavaraksi
8.3.1 Matkustaja ei saa sisällyttää matkatavaroihinsa:
8.3.1.1 tavaroita, jotka voivat todennäköisesti olla vaaraksi lentokoneelle tai lentokoneessa oleville henkilöille tai omaisuudelle. Tällaisina pidetään Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) ja Kansainvälisen ilmakuljetusjärjestön (IATA) vaarallisia tavaroita koskevissa määräyksissä sekä Finnairin sisäisissä määräyksissä yksilöityjä tavaroita (Lisätietoja saa pyydettäessä Finnairilta.);
8.3.1.2 tavaroita, joiden kuljettaminen on kielletty voimassaolevien lakien, säännösten tai määräysten mukaan valtiossa, josta, johon tai jonka yli on määrä lentää;
8.3.1.3 tavaroita, jotka Finnairin käsityksen mukaan ovat sopimattomia kuljetukseen painonsa, kokonsa, muotonsa tai luonteensa vuoksi, tai jotka särkyvät tai pilaantuvat herkästi;
8.3.2 Muuhun kuin metsästys- tai urheilutarkoituksiin tarkoitettujen aseiden ja ampumatarvikkeiden kuljettaminen matkatavarana on kielletty. Metsästys- ja urheilutarkoituksiin tarkoitettuja aseita ja ampumatarvikkeita voidaan hyväksyä kirjatuksi matkatavaraksi Finnairin sisäisten määräysten mukaisesti. Aseiden on oltava lataamattomia ja niiden on oltava varmistettuja sekä asianmukaisesti pakattuja. Ampumatarvikkeiden kuljettamisessa noudatetaan ICAO:N ja IATA:n vaarallisten tavaroiden kuljettamisesta antamia määräyksiä.
8.3.3 Antiikkiaseita sekä miekkoja, veitsiä ja muita vastaavia aseita voidaan hyväksyä kirjatuksi matkatavaraksi Finnairin sisäisten määräysten mukaisesti. Niiden tuomista lentokoneen matkustamoon ei kuitenkaan sallita.
8.3.4 Kirjattuun matkatavaraan ei tule laittaa rahaa, koruja, arvometalleja, tietokoneita tai henkilökohtaisia elektronisia laitteita, sopimusasiakirjoja, osakkeita tai muita arvopapereita, liikeasiakirjoja, passeja ja muita henkilöllisyyspapereita tai näytteitä.
8.3.5 Mikäli joitakin edellä alakohdissa 8.3.1, 8.3.2 ja 8.3.4 mainittuja kiellettyjä tavaroita kuljetetaan määräysten vastaisesti matkatavarana, ei Finnair vastaa kyseisten tavaroiden katoamisesta tai niille aiheutuneista vahingoista.

Читайте также:  MAARIANHAMINA (MHQ)

8.4 Oikeus kieltäytyä kuljetuksesta
8.4.1 Finnair voi kieltäytyä kuljettamasta matkatavarana mitä tahansa tavaraa, mikäli sen kuljettaminen matkatavarana on tämän artiklan 8.3 mukaan kielletty ja voi niinikään havaitessaan tällaisia tavaroita kieltäytyä edelleen kuljettamasta tavaraa.
8.4.2 Finnair voi kieltäytyä kuljettamasta matkatavarana mitä tahansa tavaraa sen kokoon, muotoon, painoon, sisältöön tai luonteeseen sekä turvallisuuteen, toiminnallisiin seikkoihin tai muiden matkustajien mukavuuteen liittyvästä syystä.
8.4.3 Finnair voi kieltäytyä hyväksymästä tavaraa matkatavaraksi, ellei sitä ole asianmukaisesti pakattu kuljetusta varten.

8.5 Oikeus tarkastukseen
Finnair voi turvallisuussyistä vaatia matkustajaa sallimaan henkilöönsä ja matkatavaroihinsa kohdistuvan röntgen- tai muun tarkastuksen ja tarkastaa tai tarkastuttaa matkustajan matkatavarat tämän poissa ollessa, ellei matkustaja ole tavoitettavissa sen selvittämiseksi, kuuluvatko matkatavarat hänelle tai sisältävätkö ne joitakin edellä artiklassa 8.3.1 määriteltyjä tavaroita tai aseita tai ampumatarvikkeita, joita ei ole esitetty Finnairille artiklan 8.3.2 tai 8.3.3 mukaisesti. Jos matkustaja ei suostu noudattamaan tällaista vaatimusta, Finnair voi kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa tai kyseistä matkatavaraa. Finnair ei vastaa matkustajalle tai matkatavaralle tarkastuksesta aiheutuvista vahingoista, ellei vahinko johdu Finnairin virheestä tai tuottamuksesta.

8.6 Kirjattu matkatavara
8.6.1 Kun matkatavara luovutetaan Finnairille kirjattavaksi, Finnair ottaa sen huostaansa ja antaa matkatavaralipukkeen erikseen kullekin kirjatulle matkatavaralle.
8.6.2 Kirjatussa matkatavarassa tulee olla matkustajan nimi tai muu henkilökohtainen tunnistamiskeino.
8.6.3 Aina kuin mahdollista, kirjattu matkatavara kuljetetaan samassa lentokoneessa kuin matkustaja, jollei Finnair turvallisuus- tai toiminnallisista syistä toisin päätä. Mikäli kirjattu matkatavara kuljetetaan myöhäisemmällä lennolla, toimittaa Finnair matkatavaran matkustajalle, ellei matkustajan lain mukaan edellytetä esittävän matkatavaraa tullattavaksi.

Читайте также:  LEMMIKKIELÄIMET

8.7 Arvotavaran ilmoittaminen ja veloitus
8.7.1 Siinä määrin kuin Finnair sisäisten määräystensä mukaan tarjoaa mahdollisuuden arvotavaran ilmoittamiseen, voi matkustaja ilmoittaa kirjatulle matkatavaralleen sovellettavan vastuurajan ylittävän arvon. Jos matkustaja tekee tällaisen ilmoituksen, hänen on maksettava kaikki vahvistetut lisämaksut. Tietoja lisämaksuista saa pyydettäessä Finnairilta.
8.7.2 Finnair voi kieltäytyä hyväksymästä kirjatusta matkatavarasta tehtyä arvotavarailmoitusta, mikäli jonkun osan kuljetuksesta suorittaa sellainen muu lentoyhtiö, joka ei tarjoa kyseistä mahdollisuutta.

8.8 Kirjaamaton matkatavara
8.8.1 Finnair voi määrätä lentokoneen matkustamoon tuotavien matkatavaroiden maksimimitat. Mikäli maksimimittoja ei ole määritelty, tulee matkatavaran, jonka matkustaja ottaa mukaansa lentokoneeseen, sopia hänen edessään olevan istuimen alle tai matkustamossa olevaan umpinaiseen säilytyslokeroon. Mikäli matkatavaraa ei voida kuljettaa em. tavoin tai mikäli se on liian painava tai sen voidaan katsoa aiheuttavan vaaraa, on matkatavara kuljetettava kirjattuna matkatavarana.
8.8.2 Esineet, jotka eivät sovellu kuljetettaviksi rahtiosastossa (kuten esimerkiksi herkät soittimet) ja jotka eivät täytä yllä artiklassa 8.8.1 lueteltuja vaatimuksia, voidaan hyväksyä kuljetettaviksi matkustamossa ainoastaan jos niistä on etukäteen tehty asianmukainen ilmoitus ja jos Finnair on antanut luvan kuljetukseen. Tällaisten esineiden kuljettamisesta voidaan veloittaa erikseen.

8.9 Kirjatun matkatavaran nouto ja luovutus
8.9.1 Matkustajan tulee ottaa kirjattu matkatavaransa huostaansa niin pian, kuin se on saatavilla matkan määräpaikassa tai matkan keskeytyspaikassa. Mikäli kirjattuja matkatavaroita ei ole noudettu kohtuullisen ajan kuluessa, voidaan matkustajalta veloittaa säilytysmaksu. Mikäli kirjattuja matkatavaroita ei ole noudettu kolmen (3) kuukauden sisällä siitä kun ne ovat olleet saatavilla, on Finnairilla oikeus hävittää kirjatut matkatavarat, eikä Finnair ole velvollinen korvaamaan hävitettyjä tavaroita matkustajalle
8.9.2 Kirjattu matkatavara luovutetaan ainoastaan henkilölle, jolla on hallussaan matkustajalle tavaran kirjaamisen yhteydessä luovutettu matkatavaratodistus ja -lipuke.
8.9.3 Jos kirjattua matkatavaraa itselleen vaativa henkilö ei voi esittää matkatavaratodistusta eikä yksilöidä kirjattua matkatavaraa matkatavaralipukkeen avulla, luovuttaa Finnair kirjatun matkatavaran tällaiselle henkilölle ainoastaan edellyttäen, että tämä Finnairia tyydyttävällä tavalla osoittaa oikeutensa siihen. Hänen on Finnairin niin vaatiessa asetettava riittävä vakuus niiden menetysten, vahinkojen ja kulujen korvaamiseksi, joita Finnairille kyseisen luovutuksen seurauksena saattaa koitua.

Читайте также:  KAJAANI (KAJ)

8.10 Eläimet
Finnair kuljettaa eläimiä vain seuraavin ehdoin:
8.10.1 Matkustajan on varmistuttava siitä, että koirat, kissat, häkkilinnut ja muut lemmikkieläimet ovat asianmukaisesti kuljetushäkeissään ja että niillä on voimassaolevat terveys- ja rokotustodistukset, maahantuontiluvat ja muut määrä- tai kauttakulkuvaltioiden vaatimat asiapaperit. Muussa tapauksessa Finnair voi kieltäytyä kuljettamasta eläimiä. Kuljetukseen saatetaan soveltaa Finnairin määräämiä lisäehtoja, joista tietoja saa pyydettäessä Finnairilta.
8.10.2 Jos eläin otetaan vastaan matkatavarana, sen painoa, mukaan lukien kuljetushäkki ja mukana kuljetettava ruoka, ei sisällytetä sen matkatavaran määrään, joka matkustajalla on oikeus kuljettaa veloituksetta, vaan se katsotaan ylimääräiseksi matkatavaraksi, jonka kuljettamista matkustajan on maksettava vahvistettu ylipainomaksu.
8.10.3 Matkustajien mukana olevia henkilökohtaisia opaskoiria kuljetuslaatikkojensa ja ruokansa kera kuljetetaan veloituksetta normaalin veloituksetta kuljetettavan matkatavaran lisäksi siten kuin Finnairin sisäisissä määräyksissä on säädetty. Lisätietoja määräyksistä saa pyydettäessä Finnairilta.
8.10.4 Finnair ei ole korvausvelvollinen eläimen loukkaantumisen tai katoamisen, sairastumisen tai kuoleman perusteella tai siksi, että sen maahantulo tai kauttakulku jossakin maassa, valtiossa tai alueella kielletään.

admin