MÄÄRITELMIÄ

1. ARTIKLA — MÄÄRITELMIÄ

Finnair tarkoittaa Finnair Oyj:tä, suomalaista lentoyhtiöitä, jonka kotipaikka on Helsinki.

Kirjaamaton matkatavara tarkoittaa kaikkea muuta matkustajan matkatavaraa paitsi kirjattua matkatavaraa.

Kirjattu matkatavara tarkoittaa matkatavaraa, jonka Finnair ottaa huostaansa.

Kuponki tarkoittaa paperille painettua lippukuponkia ja sähköistä lippukuponkia.

Lentolippu tarkoittaa Finnairin tai sen edustajan antamaa asiakirjaa nimeltä «lentolippu ja matkatavaratodistus» (Passenger Ticket and Baggage Check tai «sähköistä lentolippua», joka sisältää sopimusehdot (Conditions of Contract) ja tiedotukset (Notices) ja johon sisältyvät lippukupongit ja lentolipun kantaosa.

Lentolipun kantaosa (Passenger Coupon tai Passenger Receipt) tarkoittaa sitä osaa lentoyhtiön antamasta tai sen nimissä annetusta lentolipusta, jossa on nämä sanat, ja jonka on lopuksi tarkoitus jäädä matkustajan haltuun.

Lentoyhtiö tarkoittaa sekä sitä lentoyhtiötä (muuta kuin Finnair), joka on antanut lentolipun että kaikkia niitä lentoyhtiöitä, joiden yhtiötunnus ilmenee lentolipusta tai yhdistelmälipusta.

Lentoyhtiön sisäiset määräykset tarkoittavat muita kuin näihin kuljetusehtoihin sisältyviä, matkustajien ja/tai matkatavaran kuljettamista koskevia sääntöjä, jotka lentoyhtiö on julkaissut ja jotka ovat voimassa lentolipun antamispäivänä.

Lippukuponki (Flight Coupon) tai sähköinen lippukuponki (Electronic Coupon) tarkoittaa sitä osaa lentolipusta, jossa on maininta «good for passage» ja jossa ilmoitetaan ne paikkakunnat, joiden väliseen kuljetukseen matkustaja on oikeutettu.

Читайте также:  TAKAISINMAKSU

Matkakuvaus/kuitti tarkoittaa sähköisen lentolipun yhteydessä olevaa asiakirjaa, josta ilmenee matkustajan nimi, lentotiedot sekä tiedotukset.

Matkan keskeytys (Stop Over) tarkoittaa matkustajan suorittamaa tarkoituksellista matkan keskeyttämistä, joka tapahtuu lähtöpaikkakunnan ja määräpaikkakunnan välillä ja josta on etukäteen sovittu Finnairin tai muun lentoyhtiön kanssa.

Matkatavara tarkoittaa sellaisia matkustajan tavaroita, tarvikkeita ja muita henkilökohtaisia omaisuusesineitä, jotka ovat tarpeen tai soveltuvat hänen yllään pidettäviksi tai käytettäviksi taikka hänen mukavuutensa lisäämiseksi matkan aikana. Mikäli ei erikseen ole toisin ilmoitettu, sisältää määritelmä sekä matkustajan kirjatun että kirjaamattoman matkatavaran.

Matkatavaralipuke tarkoittaa asiakirjaa, jota Finnair tai muu lentoyhtiö käyttää yksinomaan kirjatun matkatavaran tunnistamiseksi.

Matkatavaratodistus tarkoittaa sitä tai niitä lentolipun osia, jotka koskevat matkustajan kirjatun matkatavaran kuljettamista.

Matkustaja tarkoittaa ketä tahansa henkilöä paitsi miehistön jäseniä, jota kuljetetaan tai jota on määrä kuljettaa lentokoneessa Finnairin tai muun lentoyhtiön antaman lentolipun perusteella.

Päivät tarkoittavat kalenteripäiviä mukaan lukien kaikki seitsemän viikonpäivää. Mikäli on tarkoitus antaa tiedoksianto, ei oteta huomioon sitä päivää, jona tiedoksianto on lähetetty ja mikäli on tarkoitus määritellä lipun voimassaoloaika, ei oteta huomioon sitä päivää, jona lippu on annettu tai lento aloitettu.

Читайте также:  LÄHTÖSELVITYS

Sopimusehdot käsittävät lentolipusta tai matkakuvauksesta/kuitista ilmenevät tai niiden yhteydessä toimitettavat määräykset, sopimusehdot sekä tiedotukset, jotka käsittävät viittauksen perusteella myös nämä yleiset kuljetusehdot.

Sovitut välilaskupaikat tarkoittavat niitä paikkoja, lukuun ottamatta lähtöpaikkakuntaa ja määräpaikkakuntaa, jotka on ilmoitettu lentolipussa tai mainittu Finnairin aikatauluissa aikataulunmukaisina välilaskupaikkoina matkareitin varrella.

Special Drawing Right (SDR) tarkoittaa Kansainvälisen Valuuttarahaston määrittelemää virallista valuuttayksikköä, ns. erityistä nosto-oikeutta. Erityinen nosto-oikeus muunnetaan rahaksi Kansainvälisen Valuuttarahaston vahingonkorvausratkaisun antamispäivänä soveltaman laskemismääritelmän mukaisesti.

Sähköinen lentolippu tarkoittaa Finnairin antamaa tai sen nimissä annettua matkakuvausta/kuittia, sekä mikäli käytössä, tarkastuskorttia.

Sähköinen lippukuponki (Electric Coupon) tarkoittaa sähköisen lentolipun lippukuponkia tai vastaavaa Finnairin tietokannassa olevaa asiakirjaa.

Tariffi tarkoittaa julkaistuja hintoja, maksuja ja veloituksia tai näihin liittyviä kuljetusehtoja, jotka Finnair ja muut lentoyhtiöt ovat toimittaneet Amerikan yhdysvaltojen ja Kanadan viranomaisille.

Читайте также:  LENTOLIPUT

Vahingolla tarkoitetaan matkustajan kuolemaa, loukkaantumista tai muuta ruumiinvammaa sekä matkatavaran katoamista, vähenemistä, varastamista tai mitä tahansa muuta vahinkoa, joka aiheutuu lentokuljetuksesta tai muista Finnairin suorittamista, lentokuljetukseen välittömästi liittyvistä palveluista tai vahinkoa, joka aiheutuu näiden yhteydessä.

Valtuutettu edustaja tai edustaja tarkoittaa myyntiedustajaa, jonka Finnair on valtuuttanut edustajakseen ilmakuljetuspalveluiden myymiseksi matkustajille.

Yhdistelmälippu tarkoittaa lentolippua, joka annetaan matkustajalle samanaikaisesti kuin jokin toinen lentolippu, jonka kanssa se yhdessä muodostaa yhden ainoan lentokuljetussopimuksen.

Yhtiötunnus tarkoittaa kunkin lentoyhtiön yksilöivää kaksi- tai kolmemerkkistä tunnusta.

Yleissopimus tarkoittaa sitä seuraavista asiakirjoista, jota kuljetussopimukseen kulloinkin sovelletaan:

— Varsovassa 12. lokakuuta 1929 allekirjoitettua sopimusta eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhdenmukaistamisesta (jäljempänä Varsovan sopimus);

— Varsovan sopimusta sen Haagissa 28. syyskuuta 1955 muutetussa muodossaan;

— Varsovan sopimusta sen Montrealin vuoden 1975 lisäpöytäkirjalla n:o 1 muutetussa muodossaan;

— Varsovan sopimusta Haagissa 1955 sekä Montrealin vuoden 1975 lisäpöytäkirjalla n:o 2 muutetussa muodossaan;

— Varsovan sopimusta Haagissa 1955 sekä Montrealin vuoden 1975 lisäpöytäkirjalla n:o 4 muutetussa muodossaan.

— Guadalajaran lisäsopimusta 1961 (Guadalajara).

admin