LENNUFIRMA VASTUTUS

ARTIKKEL 15

LENNUFIRMA VASTUTUS

15.1 Finnairi ja teiste reisiga seotud lennufirmade vastutus määratletakse iga lennufirma veotingimustega. Finnairi vastutust puudutavad järgmised eeskirjad:
15.1.1 Kui allpool pole teisiti mainitud, kehtivad konventsioonis defineeritud rahvusvahelistele vedudele konventsioonis sätestatud tingimused ja vastutussätted.
15.1.2 (a) Surma või kehavigastuste korral makstava hüvitise piirmäär ei ole seaduse, konventsiooni või muu lepingu alusel piiratud.
15.1.2 (b) Kui surma või kehavigastuste tõttu nõutava hüvitise summa ei ületa 100 000 SDR, siis võib Finnair viidata oma vastutuse piiramiseks või välistamiseks sellele, et on tõendatud, et Finnair või tema esindaja on rakendanud kõiki vajalikke abinõusid kahju vältimiseks või et Finnairil või tema esindajal oli võimatu neid abinõusid rakendada.
15.1.2 (c) Kui kahju kannatanud isik on oma tegevusega ise kahju põhjustanud või selle tekkele kaasa aidanud, siis võib Finnair kohaldatava seaduse alusel hüvitusvastutusest kas osaliselt või tervikuna vabaneda.
15.1.2 (d) Surma või kehavigastuste puhul teeb Finnair viivituseta ja hiljemalt 15 päeva jooksul pärast hüvitise saamiseks õigustatud isiku väljaselgitamist hüvitise ettemakse vastavalt sellele, milline on hüvitise saamiseks õigustatud isiku varaline seisund ning tema poolt kantud kahju.
Surmajuhtumi korral ühe reisija eest tasutav ettemakse on alati vähemalt summale 15 000 SDR eküüdes vastav summa.
Ettemaks ei tähenda Finnairi poolt oma vastutuse tunnistamist. Ettemakset võib käsitleda hiljem makstavate võimalike hüvitiste osamaksena, kuid ettemaksu tagasimaksmist ei saa nõuda muudel kui eespool punktis 15.1.2 (c) mainitud juhtudel või kui ilmneb, et ettemaksu saanud isik on ise süüdi kahju tekkes või kaasa aidanud kahju tekkimisele või kui ilmneb, et ettemaksu saanud isikul ei ole õigust hüvitist saada.
15.1.2 (e) Finnair vastutab ainult kahju eest, mis on tekkinud õhuveol niisugusel lennul või lennusegmendil, mille puhul on lennupileti vedaja lahtrisse märgitud Finnairi kood. Kui pilet on väljastatud või pagas on registreeritud teise vedaja lennule, toimib Finnair ainult selle teise lennufirma esindajana. Reisijal on sellest hoolimata õigus esitada pagasit puudutav hüvitisnõue ka esimese või viimase vedaja vastu.
15.1.2 (f) Finnair ei vastuta käsipagasi vigastuste eest, kui need ei ole tekkinud Finnairi süül.
15.1.2 (g) Finnairi vastutus konventsioonis defineeritud rahvusvaheliste vedudel on registreeritud pagasi osas piiratud summaga 17 SDR iga kilogrammi kohta ning käsipagasi osas summaga 332 SDR reisija kohta. Kui pagasi kaal ei ole märgitud pagasikviitungile, eeldatakse, et registreeritud pagasi kogukaal ei ületa vastavas teenindusklassis kehtivat Finnairi eeskirjades sätestatud lubatud tasuta veetava pagasi kaalu. Siseriiklike vedude puhul ei olene Finnairi vastutus pagasi vigastuste ja kaotsimineku eest tahtlikkusest ning on nii registreeritud kui ka käsipagasi osas piiratud summaga 1000 SDR reisija kohta. Kui registreeritud pagasi väärtus on vastavalt punktis 8.7. sätestatule deklareeritud, piirdub Finnairi vastutus deklaratsioonis märgitud suurima väärtusega.
15.1.2 (h) Konventsioonis defineeritud rahvusvaheliste vedude puhul ei võta Finnair vastutust veo hilinemise tõttu tekkinud kahjude eest, kui on võimalik tõendada, et nii lennufirma kui ka lennufirma teenistuses olevad töötajad on rakendanud kõiki vajalikke abinõusid kahju vältimiseks või et neil oli võimatu nimetatud abinõusid rakendada.
Siseriikliku veo puhul on Finnairi vastutus pagasi hilinemise eest piiratud summaga 1000 SDR reisija kohta ning reisija hilinemise puhul summaga 4150 SDR reisija kohta.
15.1.2 (i) Finnairi vastutus ei ületa ühelgi juhul kahju tegelikku määra. Finnair ei võta endale vastutust kaudsete või tinglike kahjude eest.
15.1.2 (j) Finnair ei vastuta pagasi poolt põhjustatud kahju eest. Reisija vastutab kahjude eest, mida tema pagas on põhjustanud Finnairile, teistele isikutele või nende varale või konkreetsele pagasile.
15.1.2 (k) Finnair ei vastuta kahju eest, mille põhjustas kehtivate riiklike seaduste ja eeskirjade täitmine või nende mittetäitmine reisija poolt.
15.1.2 (l) Finnair ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud pagasile, mida punkti 8.3 alusel ei ole lubatud registreeritud pagasina vedada, näiteks kergesti purunevad või riknevad kaubad, väärisesemed ja raha, kalliskivid, väärismetallid, arvutid, isiklikud elektroonikaseadmed, lepingulised dokumendid, aktsiad ja muud väärtpaberid, äridokumendid, passid ja teised isikutunnistused või nende näidised.
15.1.2 (m) Kui lennul veetakse reisijat, kelle iga või psüühiline või füüsiline seisund on selline, et see võib ühel või teisel viisil ohustada reisija enda turvalisust, ei võta Finnair vastutust ühegi sellise seisundi või selle halvenemise tagajärjeks loetava nimetatud reisijale põhjustatud haiguse, vigastuse või puude või surma eest.
15.1.2 (n) Veoleping, käesolevad üldised veotingimused ning Finnairi osas kohaldatavad vastutuse välistused ja piirangud kehtivad nii Finnairi kui ka lennufirma agentide ja töötajate puhul ning iga isiku või kollektiivi suhtes, kelle lennukit Finnair kasutab ning tema agentide, töötajate ja esindajate puhul. Finnairilt ja sellistelt agentidelt, töötajatelt, esindajatelt ja teistelt isikutelt saadavate hüvitiste kogusumma ei tohi ületada Finnairi vastutuse piirmäära.
15.1.2 (o) Kui seda ei ole sõnaselgelt öeldud, ei tühista ükski käesolevate eeskirjade säte ühtki konventsioonis või kehtivates seadustes toodud lennufirma vastutuse välistust või piirangut.

Читайте также:  HINNAD JA MAKSUD

admin