ADMINISTRATIIVSED FORMAALSUSED

ARTIKKEL 13

ADMINISTRATIIVSED FORMAALSUSED

13.1 Üldist
13.1.1 Reisija vastutab kõigi vajalike reisidokumentide ja viisade hankimise ning kõigi seaduste, eeskirjade, määruste, nõuete ja reisitingimuste täitmise eest, mis kehtivad tema lennu lähte-, siht- või transiidiriigis ning Finnairi eeskirjade ja juhiste täitmise eest.
13.1.2 Finnair ei vastuta reisijat puudutavate tagajärgede eest, mis on põhjustatud selliste dokumentide või viisade mitteomamisest või selliste seaduste, eeskirjade, määruste, nõuete, tingimuste, reeglite või juhiste mittetäitmisest.

13.2 Reisidokumendid
Reisija on enne reisi algust kohustatud esitama kõik välja- ja sissesõidudokumendid, tervisetõendid ja muud dokumendid, mida nõuavad asjaomaste riikide seadused, eeskirjad, määrused, reeglid või muud tingimused, ning lubama Finnairil teha ja säilitada nendest koopiaid. Finnair jätab endale õiguse mitte lubada lennule reisijat, kes ei ole kehtivaid seadusi, määrusi, eeskirju, reegleid või nõudeid täitnud või kelle reisidokumendid ei ole korras.

Читайте также:  AERO STRATEEGIA

13.3 Riiki sisselaskmisest keeldumine
Kui reisijat keeldutakse mingisse riiki sisse laskmast, on reisija kohustatud hüvitama kõik trahvid ja maksud, mis selle riigi ametivõimud on Finnairile määranud, kui Finnair on sunnitud reisija sellest riigist ära toimetama. Finnair ei tagasta piletiraha lennu eest punktini, kus reisijal riiki sisenemine keelati või kust ta tagasi saadeti.

13.4 Reisija vastutus trahvide, kinnipidamiskulude jms. eest
Kui Finnair on sunnitud maksma trahve või muid karistussummasid või kui firmale tekib kulusid seetõttu, et reisija ei ole järginud kõnealuste riikide seadusi, määrusi, eeskirju, nõudeid ja tingimusi või ei esita nõutud dokumente, peab reisija vastava nõude esitamisel hüvitama Finnairile kõik lennufirma poolt tasutud summad ja muud lennufirmale tekkinud kulud. Finnair võib selliste maksude ja kulude katteks kasutada kõigi reisija pileti kasutamata osade väärtust või muid firma käes olevaid reisija poolt teostatud makseid.

Читайте также:  BRONEERI LEND

13.5 Tolliläbivaatus
Reisija peab nõudmise korral juures viibima, kui toll või teised ametivõimud teostavad reisija registreeritud või käsipagasi läbivaatust. Finnair ei ole kohustatud hüvitama reisijale läbivaatuse käigus või selle nõude täitmata jätmise tõttu tekkinud kadusid või kahjusid.

13.6 Turvakontroll
Reisija on kohustatud alluma kõigile riigi, lennujaama ametnike, Finnairi või teiste lennufirmade poolt teostatud turvakontrollidele.

admin